Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de prestatie van diensten

 1. Omschrijving opdracht : De Opdrachtgever vertrouwt bepaalde diensten toe aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer aanvaardt deze opdracht. De bijzondere voorwaarden van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in de individuele overeenkomst. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of vergoedingen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. De Opdrachtnemer levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid volgens haar eigen professionele inzichten, al dan niet in samenwerking met externe partners. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te bepalen welke partners zij eventueel voor de opdracht inzet en deze te veranderen gedurende de opdracht.
 2. Vrijblijvende offertes : Alle offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De Opdrachtnemer is enkel gebonden na uitdrukkelijke aanvaarding van de Opdrachtgever zonder voorbehoud of zonder wijziging.
 3. Prijzen : De vergoeding van de geleverde diensten, verhoogd met de daarop verschuldigde B.T.W., wordt per factuur aangerekend en is betaalbaar binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% (één percent) per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en B.T.W. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt bovendien, na vergeefse ingebrekestelling, het saldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (tien percent) met een minimum van € 100,00 (honderd euro), zelfs bij toekenning van afbetalingstermijnen. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Opdrachtnemer. Alle klachten betreffende facturen moeten de Opdrachtnemer binnen de 8 (acht) kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken met opgave van detail van de klacht en het factuurnummer. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de Opdrachtgever.
 4. Informatie: De Opdrachtnemer verleent haar diensten binnen de perken van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Opdrachtgever haar verstrekt.
 5. Aansprakelijkheid : De Opdrachtnemer is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor het verrichten van de opdracht. De Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk indien de Opdrachtgever aantoont dat de Opdrachtnemer zijn verbintenissen niet is nagekomen ingevolge een foutieve handelwijze. De schadevergoeding blijft beperkt tot de voorzienbare schade, die rechtstreeks het gevolg is van de foutieve handelwijze van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de vergoeding van andere, indirecte schade zoals bedrijfsschade, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. De Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om de fout op eigen kosten te herstellen. De Opdrachtgever zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 10 (tien) kalenderdagen na het zich voordoen van de vermeende fout van Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden. Dit op straffe van verval van dit recht.
 6. Overmacht : De Opdrachtnemer is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd elke vreemde oorzaak buiten de wil van de Opdrachtnemer of elke gebeurtenis die redelijker­wijs niet aan de Opdrachtnemer is toe te schrijven en een onoverkomelijke hindernis vormt voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.
 7. Vertrouwelijkheid : De Opdrachtnemer verbindt er zich toe alle gegevens die haar in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Opdrachtgever, strikt vertrouwelijk te behandelen.
 8. Duurtijd en einde : De dag waarop dit contract in werking treedt, de duurtijd ervan, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de individuele overeenkomst. De opzeg dient per aangetekende brief aan de andere partij te worden aangezegd. De aangetekende brief heeft uitwerking de derde kalenderdag na de postdatum. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende overeenkomst. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum.

In geval van niet-betaling binnen een periode van 15 (vijftien) dagen na de uiterste betaaldatum door de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige vergoeding, de individuele overeenkomst van rechtswege en zonder aanmaning als ontbonden te beschouwen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd.

De individuele overeenkomst neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de Opdrachtgever. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het

ogenblik dat de betalingen aan de Opdrachtnemer gestaakt worden.

De overeenkomst neemt geen einde naar aanleiding van een wijziging in de structuren of verantwoordelijken van de partijen.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden

nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk

overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen binnen de 14 (veertien) dagen, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de Opdrachtnemer bevoegd om kennis te nemen over alle geschillen die uit of met betrekking tot de individuele overeenkomst zouden ontstaan. De Opdrachtnemer heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht. Het Belgische recht is op de overeenkomst van toepassing.

 1. Geen afwijking van de algemene voorwaarden : Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Verwerking van persoonsgegevens: op grond van de overeenkomst afgesloten tussen partijen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst (doeleinden zijn onder meer het aanvragen van Limosa, A1, aanvragen allerhande bij de overheid, de klant informeren over nieuwe producten die nauw verband zijn met het product dat voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst,…). Indien de opdrachtnemer de persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant. De opdrachtnemer zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal van andere zaken) geïnformeerd in de privacypolicy, zoals deze kan geraadpleegd worden op de website www.jowitasokolowska.eu. De gegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de overeenkomst.
 3. Overdraagbaarheid van rechtsvordering: De opdrachtnemer kan de rechtsvorderingen die zij heeft op de opdrachtgever overdragen aan een derde. De derde zal bijgevolg de partij zijn aan wie de opdrachtgever de openstaande schuldvordering ten aanzien van de opdrachtnemer dient te betalen. Het volstaat voor de opdrachtnemer om de overdracht met een gewone brief of e-mail ter kennis te brengen van de opdrachtgever.